Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2015/2016

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2014/2015 βάσει του Ν. 3556/2007: 28.09.2015 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.jumbo.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
  • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2014/2015: 07.10.2015
  • (Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 09:30 π.μ., στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα)
  •  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2014/2015: 11.11.2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014/2015. H μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης, τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα πρέπει να ληφθεί απόφαση με την απαραίτητη απαρτία και πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό. ΠΙΣΩ