Αύξηση κερδών +12% κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης