Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 07.12.2005

Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Κ4-01-006). Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 07.12.2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 37 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 29.323.125 επί συνόλου 50.514.465 μετοχών, ήτοι ποσοστό 58,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις: 1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1/7/2004 έως 30/6/2005. 2.Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2004/2005, ποσού είκοσι δυο λεπτών του ευρώ (€ 0,22) ανά μετοχή και συνολικού ποσού € 11.113.226. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι -όπως είχε προαναγγελθεί- όσοι τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας μας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 07.12.2005. Από την επομένη 08.12.2005, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 04.01.2006, μέσω της "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." και των χειριστών. 3.Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ορκωτοί ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση, που έκλεισε. 4.Εξελέγησαν ορκωτοί ελεγκτές για τη νέα εταιρική χρήση. Τα σχετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, δικαιολογητικά έγγραφα θα υποβληθούν αρμοδίως αμέσως μετά την έγκρισή τους από την εποπτεύουσα αρχή.