Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία πληρωμής των κλασματικών υπολοίπων από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές - Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο Jumbo ΑΕΕ, ποσού € 42.432.150,00

Από την εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνονται τα εξής:
Με βάση τους όρους του υφιστάμενου από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού € 42.432.150,00 (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, την 8.9.2010, μετατράπηκαν 30.955 ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ποσού € 10,00 η κάθε μία, σε 65.026 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Με βάση τον όρο 8 του Προγράμματος του ΜΟΔ: Σε περίπτωση που από τη μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που ανήκουν σε ορισμένο Ομολογιούχο προκύψουν κλασματικές μετοχές (δηλ. μετοχές που υπολείπονται της μονάδας), ο Ομολογιούχος θα μπορεί να μετατρέψει μόνο τόσες ομολογίες, ώστε να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών. Για τις υπόλοιπες ομολογίες, ο Εκδότης θα καταβάλλει στον Ομολογιούχο σε μετρητά ποσό ίσο με την αξία του κλασματικού υπολοίπου της ομολογίας κατά την Ημερομηνία Μετατροπής. Το ποσό που δικαιούται κάθε ομολογιούχος δικαιούχος κλασματικών υπολοίπων εισπράττονται από την Τετάρτη 29.9.2010 και εφεξής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.30 π.μ. μέχρι 14.00 μμ, από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων «Τράπεζα EFG Eurobank - Ergasias Α.Ε.», Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α 2ος όροφος, τηλ. κέντρο 210 3523300), με την προσκόμιση και επίδειξη των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου ομολογιούχου. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας οδός Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.