Ομίλου-Μητρικής

 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2008 - 30.09.2008 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 30.06.2008 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 31.03.2008 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2007 - 31.12.2007 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το 9μηνο του 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α τρίμηνο του 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.06.2007 - 30.09.2007 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.07.2006 - 30.06.2007 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Οικονομικές Καταστάσεις 01.07.2006 - 30.06.2007 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.06.2006 - 31.03.2007 DOWNLOAD PDF