Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «JUMBO A.E.E.» ότι την 05/10/2010 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 65.026 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 κάθε μια, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 91.036,40 λόγω μετατροπής την 8.9.2010, συνολικά 30.955 ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας, συνολικού ποσού € 42.432.150,00, με σχέση μετατροπής 2,100840336 και τιμή μετατροπής ευρώ 4,76 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις κατ’ εξουσιοδότηση ληφθείσες από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 65.026 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της, διαπιστώθηκε την 9.9.2010 και προσαρμόστηκε αναλόγως το άρθρο 5 παρ. Β’ του καταστατικού της και πιστοποιήθηκε την 10.9.2010 από το Δ.Σ της εταιρείας. Οι άνω αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εποπτεύουσας Αρχής την 21.9.2010 και δημοσιεύτηκαν σχετικώς οι αριθ. Κ2-8656 και Κ2-8656 (δις) αντίστοιχες Ανακοινώσεις.
Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 30.09.2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 65.026 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Κατά συνέπεια το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 181.919.108,00 διαιρούμενο σε 129.942.220 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία.
Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ορίστηκε η 05/10/2010 (3η εργάσιμη από την έγκριση ΔΣ ΧΑ) ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, οι ως άνω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι νέες μετοχές θα έχουν κωδικό ΟΑΣΗΣ ΜΠΕΛΑΑΜ (Ελληνικά) BELAAM (Λατινικά).
Επίσης επισημαίνονται και τα εξής:
Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 65.026 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής, ενώ δεν δικαιούνται μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010. Επομένως, οι ανωτέρω 65.026 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, θα αποτελέσουν νέα σειρά μετοχών της εταιρίας, που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010 και με τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης ίση με την τιμή κλεισίματος των υπολοίπων διαπραγματευόμενων σήμερα 129.877.194 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. προ της εισαγωγής τους.
Σύμφωνα με το ήδη δημοσιοποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2010/2011, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2009/2010 ανακοινώθηκαν την 29.9.2010 και δημοσιεύτηκαν στον Τύπο την 30.9.2010. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί την 8.12.2010, κατά την οποία θα προταθεί η διανομή μερίσματος (μεικτού) € 0,189 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 23.12.2010, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 28.12.2010.
Οι ανωτέρω 65.026 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2009/2010 θα παύσουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ως εξής: Την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος για τη χρήση 2009/2010, ήτοι την 23.12.2010, θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 65.026 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών θα πραγματοποιηθεί την 30.12.2010, δηλαδή την τέταρτη (4) εργάσιμη από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2009/2010 (η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης) από την οποία όλες ανεξαιρέτως οι μετοχές της εταιρίας (129.942.220) θα διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μετοχών και θα δικαιούνται του μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2010/2011.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.