Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Mε συμμετοχή 68,74% των μετόχων πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση μετόχων του Ομίλου Jumbo. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κ. Απόστολος Βακάκης ενημέρωσε τους μετόχους για τη συνολική πορεία της αγοράς και την εντυπωσιακή βελτίωση των μεγεθών του ομίλου. Κατά τη χρήση Ιούνιος 2002- Ιούλιος 2003 οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στα 144 εκατ. ευρώ (αύξηση 27%), και σε ενοποιημένη βάση μετά την μείωση των ενδοεταιρικών πωλήσεων στα 149,6% εκατ. ευρώ (αύξηση 29%). Τα κέρδη της μητρικής αυξήθηκαν 20% περίπου στα 23,8 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένη βάση έφθασαν τα 25,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 21,3%.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους δώδεκα λεπτών (€ 0,12) ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό ύψους € 5.474.304,00. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Jumbo κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 17.12.2003. Από την επομένη 18.12.2003, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 7η Φεβρουαρίου 2004, με διαδικασία που θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
H γενική συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη:
Α. Εκτελεστικά Μέλη: 1) Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Οικονόμου, Αντιπρόεδρος, 3) Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, 4) Καλλιόπη Βερναδάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος,
Β. Μη Εκτελεστικό Μέλος: 5) Παρασκευή Κάβουρα και
Γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη: 6) Γεώργιος Κατσαρός και 7) Δημήτριος Σκαλαίος. Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι διετής μέχρι την 17.12.2005.
 

Η γενική συνέλευση αποφάσισε επίσης την τετραετή παράταση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με στόχο να μην εκταμιεύσει η εταιρεία, κατά τη λήξη του, την 11.10.2004, το σύνολο του ποσού, αλλά να διαθέσει τα σχετικά κεφάλαια για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Η παράταση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου κατά 4 έτη αποφασίσθηκε με νέους οικονομικούς όρους απόδοσης, προπληρωμής, αποπληρωμής και μετατρεψιμότητας από αυτούς της 11-10-2000. Οι σημερινοί ομολογιούχοι δικαιούνται ελεύθερα μέχρι την 11.10.2004, είτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, που προβλέπονται από τους αρχικούς όρους, είτε να συμμετάσχουν στην παράταση με τους νέους όρους. Κατά τη διάρκεια της 4ετούς παράτασης, οι ομολογιούχοι θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής για πρώτη φορά την 11.10.2005 και εφεξής ανά ημερολογιακό εξάμηνο. Επίσης οι μέτοχοι αποφάσισαν την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 45 εκατ. Ευρώ, το οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους το δικαίωμα απόληψης τόκου. Εξουσιοδοτήθηκε ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με τις διοργανώτριες BNP Paribas και την EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και τη διάθεσή του σε πιστωτικά ιδρύματα.