Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «JUMBO A.E.E.» ότι την 03.11.2005 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (4.895.265) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων δώδεκα (€ 3.916.212,00), λόγω μετατροπής δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξη (2.719.596) ομολογιών σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (4.895.265) ονομαστικές μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της εταιρείας, έκδοσης την 11.10.2000, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών του ευρώ (€ 0,80) η κάθε μια, με τιμή μετατροπής ευρώ δύο και τριάντα έξη λεπτά (€ 2,36) ανά μετοχή, σύμφωνα με τις από 11.05.2000, 14.11.2002 και 17.12.2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 11.10.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις από 31.03.2003 και 26.05.2004 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Ομολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ της εταιρείας την 12.10.2005 και καταχωρήθηκε στo Μ.Α.Ε. με την αριθ. K2-13169/18.10.2005 αντίστοιχη ανακοίνωση. Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 27.10.2005 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (4.895.265) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ορίζεται η 03.11.2005 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, οι ως ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005. Το Διοικητικό Συμβούλιο