Νέα JUMBO αύξηση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών

Κατά 40,1% αυξήθηκαν τα κέρδη του Ομίλου Jumbo σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, το οποίο επίσης είχε εμφανίσει εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας.
 

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2004-2005, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2004 έως 31η Δεκεμβρίου 2004, τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 40,12% από 20,7 εκατ. σε 29 εκατ. Ευρώ.
 

Θεαματική –για τα δεδομένα της αγοράς- αύξηση 26,50% σημείωσαν και οι πωλήσεις του Ομίλου οι οποίες ξεπέρασαν τα 139,4 εκατ. Ευρώ έναντι 110,2 εκατ. πέρσι.
 

Η αλματώδης αύξηση των κερδών κυρίως οφείλεται στους εξής παράγοντες:
 

  • Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει το μικτό περιθώριο κέρδους κατά μία ποσοστιαία μονάδα περίπου (από 46,34% σε 47,03%) προσφέροντας ταυτόχρονα τις χαμηλότερες τιμές στην ελληνική αγορά παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου.
  • Το συνολικό κόστος των πωληθέντων προϊόντων ανήλθε σε 73,8 εκατ. Ευρώ δηλαδή αντιστοιχεί στο 53% των πωλήσεων και αυξήθηκε μόνο κατά 24,8% δηλαδή ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων, λαμβανομένου υπόψη και των διεταιρικών πωλήσεων, που στα ενοποιημένα αποτελέσματα έχουν αφαιρεθεί
  • Τα καθαρά κέρδη προ έκτακτων αποτελεσμάτων βελτιώθηκαν κατά 160 μονάδες βάσης (από 19,75% σε 21,36%).
  • Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 37 μονάδες βάσης (από 26,26% σε 26,63%).
  • Στη φετινή χρήση τα Δικαιώματα Μειοψηφίας στον Όμιλο είναι μηδενικά (πέρσι ήταν 483.796 Ευρώ) καθόσον ο Όμιλος εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της εισηγμένης στο Κυπριακό Χρηματιστήριο θυγατρικής Εταιρείας και διέγραψε τους τίτλους της από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
     

Το ύψος των αποσβέσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της νέας χρήσης ανήλθε σε 4,7 εκατ. Ευρώ έναντι 4,6 εκατ. της προηγούμενης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) αυξήθηκαν κατά 36,81%. Οι τόκοι και οι δανειακές υποχρεώσεις παρέμειναν σταθερά, με αποτέλεσμα τη μείωση της αναλογικής επιβάρυνσης από το χρηματοοικονομικό κόστος.
 

Η ανωτέρω συνολική βελτίωση των μεγεθών χαρακτηρίζονται από όλους τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, αλλά και της Ελλάδας, υποδειγματικά για την αποτελεσματικότητα του πωλησιακού και οργανωτικού μηχανισμού της εταιρίας, με αποτέλεσμα το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί από αυτούς.