Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι στην Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 03.05.2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, παρέστησαν 37 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 50,8727% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν με αυξημένη πλειοψηφία (ή ομόφωνα), τις εξής αποφάσεις για: 1.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 44.452.729,20, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του συνόλου των έκτακτων αποθεματικών ποσού € 41.033.060,66 και β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 3.419.668,54. Η ανωτέρω αύξηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής: α) Κατά το ποσό των € 30.308.679,00, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από € 0,80 σε € 1,40 ανά μετοχή και β) Κατά το υπόλοιπο ποσό των € 14.144.050,20, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το υποχρεωτικά κεφαλαιοποιούμενο ποσό € 624.535,78 του έκτακτου ειδικού αποθεματικού από μη καταβληθέντα μερίσματα, με έκδοση 10.102.893 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρείας και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 2.Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. 3.Παράταση της διάρκειας της εταιρείας από τριάντα (30) σε εβδομήντα (70) έτη και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής. Τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα για την υλοποίηση των άνω αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, θα υποβληθούν αρμοδίως αμέσως μετά την έγκρισή τους από την εποπτεύουσα αρχή.