Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων 2006/2007

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 279 § 9, περ. δ’ και 292 § 2 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», •Δημοσίευση Ετήσιων & Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων 01.07.2005-30.06.2006 βάσει Δ.Λ.Π./ΔΠΧΠ: 21.09.2006. •Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας χρήσης 01.07.2005-30.06.2006: 29.09.2006 •(Σημείωση: η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στης 9.00) •Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 01.07.2005-30.06.2006: 06.12.2006. •Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 01.07.2005-30.06.2006: 27.12.2006. •Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 01.07.2005-30.06.2006: 22.12.2006. •Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 01.07.2005-30.06.2006: 05.01.2007. •Πληρώτρια Τράπεζα του Μερίσματος: Η Τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias A.E.»