Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο της αριθ. 13/375/17.03.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα εξής: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την Απόφαση 8/08.01.2007 του Γενικού Διευθυντή αποφάσισε : 1. Το διορισμό της εταιρείας EFG EUROBANK Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των εννιακοσίων είκοσι οχτώ (928) μετοχών που προέρχονται από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε στην από 03.05.2006 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση των μετόχων της. 2. Η εκποίηση των μετοχών θα διενεργηθεί την 15 Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%). 3. Το Μέλος οφείλει αυθημερόν να ενημερώσει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το αποτέλεσμα της εκποίησης. Το προϊόν της ως άνω εκποίησης, θα κατατεθεί από το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου οι δικαιούχοι να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μοσχάτο, 11 Ιανουαρίου 2007 Για την εταιρεία Το Διοικητικό Συμβούλιο