Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16.05.2007

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 16.5.2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην έδρα αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, κατά την οποία παρέστησαν 63 μέτοχοι, που κατέχουν και εκπροσωπούν 34.794.425 επί συνόλου 60.617.358 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 57,40% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ενισχυμένη πλειοψηφία 27.209.532 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 78,20% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθη απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 5 περ. Β’, παρ. 1 και 5 και 27 παρ. γ’, αριθ. 5 και 8 του Καταστατικού της εταιρείας και για τη διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.