Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2007/2008

Η εταιρεία JUMBO γνωστοποιεί ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Τριμήνου της χρήσης 2007/2008 την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2007 μετά το κλείσιμο του Χ.Α.. Επιπρόσθετα ανακοινώνεται ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.7.2007 - 30.9.2007 θα είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. www.ase.gr