Οικονομικό Ημερολόγιο 2007/2008

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 279 και 292 § 2 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ήτοι: • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων 2006/2007 βάσει ΔΛΠ./ΔΠΧΠ: 19.09.2007. • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας χρήσης 2006/2007: 26.09.2007 (Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στις 9:30 π.μ.) • Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2006/2007: 12.12.2007. • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2006/2007: 24.12.2007. • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2006/2007: 21.12.2007. • Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2006/2007: 04.01.2008. • Πληρώτρια Μερίσματος Τράπεζα: Η Τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias A.E.»