Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος

Γνωστοποιείται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 3.12.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 86 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 35.925.974 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 60.617.358 κοινών ονομαστικών μετοχών (απαρτία 59,26%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε ομόφωνα, η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.7.2007 έως 30.6.2008 συνολικού ποσού € 24.246.943,20, που αντιστοιχεί σε € 0,40 ανά μετοχή (60.617.358 μετοχές). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι θα τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ της Τρίτης 16.12.2008. Από την επομένη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 17.12.2008, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζουν το άρθρο 5.5. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του ΣΑΤ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως εξής: α) Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες), εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης, β) Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο ΣΑΤ, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Η καταβολή του μερίσματος μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 29.12.2008 έως και την Τρίτη 31.3.2009, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Από την Τετάρτη 1.4.2009 και εφεξής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μόνον από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη, τηλ. 2104805267).