Διευκρινήσεις επί των Στοιχείων και Πληροφοριών της περιόδου 01/07/2007-31/03/2008

Αναφορικά με τη δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών της περιόδου 01/07/2007-31/03/2008 ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις το ποσό της πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί έως 31.03.2008 για τον Όμιλο ανέρχεται σε ποσό € 308 χιλ το οποίο ποσό αφορά εξολοκλήρου την εταιρεία. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί έως την 31.03.2008 ανέρχονται για τον Όμιλο σε ποσό € 2.168χιλ το οποίο ποσό αφορά εξολοκλήρου την εταιρεία.