Μέρισμα 40 λεπτών και διανομή δωρεάν μετοχών

Ο όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 03.12.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της ενέκρινε την διανομή μερίσματος € 0,40 ανά μετοχή καθώς και τη διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) υφιστάμενη.
 

Η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους ότι παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, ο όμιλος για τους πέντε πρώτους μήνες της τρέχουσας χρήσης συνεχίζει να έχει ικανοποιητικό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την τριετία.