Οικονομικό Ημερολόγιο 2008/2009

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ήτοι:
 

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2007/2008 βάσει του Ν 3556/2007: 24.09.2008.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο των Συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης από 1 Ιουλίου 2007 μέχρι 30 Ιουνίου 2008 κατά ΔΛΠ: 25.09.2008.
 

  • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας χρήσης 2007/2008: 01.10.2008 (Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στις 9:30π.μ.)
  • Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2007/2008: 03.12.2008.
  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2007/2008: 17.12.2008.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2007/2008: 16.12.2008.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2007/2008: 29.12.2008.
  • Πληρώτρια Μερίσματος Τράπεζα: Η Τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias A.E.»