Παρουσίαση του Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Στο πλαíσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν σήμερα οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας όπως επίσης οι στόχοι και οι προοπτικές της.
 

Στις 30 Ιουνίου 2009 λειτουργούσαν 44 καταστήματα JUMBO από τα οποία τα 19 βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής, τα 22 στην Ελληνική περιφέρεια, τα 2 στην Κύπρο και 1 στη Βουλγαρία. Η Jumbo τη χρονιά που πέρασε, αύξησε τον αριθμό των καταστημάτων με το άνοιγμα τεσσάρων υπερκαταστημάτων στην Ελλάδα ενώ προχώρησε στο κλείσιμο ενός στην Αττική, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων.
 

Κατά την τρέχουσα χρήση Ιούνιος 2009-Ιούλιος 2010, η εταιρεία θα προχωρήσει στο άνοιγμα δύο νέων υπερκαταστημάτων. Το ένα στη Βουλγαρία στην πόλη Plovdiv και ένα στην Πρέβεζα.
 

Κατά τη χρήση 2008/2009 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15,81% στα € 467,8εκατ. ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δικτύου καταστημάτων Jumbo καθώς και της εισόδου των νέων καταστημάτων.
 

Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στο 54,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 11% στα € 139,6 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,03% στα € 95,7εκατ.
 

Η διοίκηση της Jumbo θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 23 ευρωλεπτών ανά μετοχή.
 

Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι παρά τις συνθήκες που επικρατούν σε μακροοικονομικό επίπεδο καθώς και η καταλυτική επίδραση που είχε στις πωλήσεις του Σεπτέμβριο η προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2009-Ιούνιος 2010 ανήλθε στο 8,35% που είναι και η εκτίμηση της διοίκησης.
 

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr