Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 9 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής,

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην άνω συνέλευση, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 23 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, στην άνω α’ επαναληπτική γενική συνέλευση, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις των ανωτέρω αναφερθεισών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν θα δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ’ αυτών.
2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας και της διανομής των κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.06.2009 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης του μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
8. Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Για τη συμμετοχή τους σε αυτή πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λ. Αθηνών αρ. 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι μέτοχοι δικαιούνται να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας.
Οι βεβαιώσεις δέσμευσης, οι αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να κατατεθούν από τους κ.κ. Μετόχους στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, οδός Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 3.12.2009 ή σε περίπτωση Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι την Πέμπτη 17.12.2009 ή σε περίπτωση Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι την Τετάρτη 30.12.2009.