Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2009/2010

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ JUMBO KAI KATA TH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ…
Αύξηση κερδών στο 6μηνο, και καταβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 10 εκατ. €


Δικαιωμένοι αισθάνονται οι περίπου 4.000 εργαζόμενοι στα καταστήματα και τις μονάδες ομίλου JUMBO αφού μεσούσης της οικονομικής κρίσης οι καταναλωτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται με τα χρήματά τους την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση των καταστημάτων JUMBO.


Mε βάση τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο Όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2009- Ιούνιος 2010 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 5,82% παρά τη φθίνουσα πορεία του συνόλου της ελληνικής αγοράς λιανικού εμπορίου.


Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε EUR 292,08 εκατ από EUR 276,00 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 5,82%.


Οι πωλήσεις στην Ελλάδα παρέμειναν ικανοποιητικές παρά το γεγονός ότι δε υπήρχε προσθήκη καινούργιου καταστήματος στο δίκτυό της ενώ η Κύπρος διατήρησε το διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Στη Βουλγαρία, το νέο κατάστημα του Ομίλου στο Plovdiv που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο, συνέβαλε στην διψήφια αύξηση των πωλήσεων που σημειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2009-Ιούνιος 2010).


Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το πρώτο 6μηνο της χρήσης σε EUR 151,47εκατ. από EUR 142,66εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 51,86% έναντι 51,69% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.


Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε EUR 84,42 εκατ. σε σχέση με EUR 78,74 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 7,20%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε καθώς υπήρξε συγκράτηση των εξόδων.


Τα κέρδη πρό φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 76,76εκατ από EUR 70,21εκατ αυξημένα κατά 9,33% ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε EUR 49,38 εκατ. έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής περιόδου που ήταν EUR 55,40 εκατ., δηλαδή μειωμένα κατά 10,87%. Η αρνητική μεταβολή των καθαρών κερδών του Ομίλου οφείλεται στον υπολογισμό έκτακτης εισφοράς φόρου εισοδήματος με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα έκτακτης εισφοράς (άρθρο 2 του ν 3808 /2009) που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια Ευρώ ( € 9.824 χιλ.)

Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 45 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και 2 στη Βουλγαρία. Κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να λειτουργήσει ένα κατάστημα στην Ελλάδα ενώ την επόμενη οικονομική χρήση (Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011) αναμένεται να ξεκινήσουν την λειτουργία δύο ακόμα υπερκαταστήματα στην Βουλγαρία, ένα στην Κύπρο και τρία στην Ελλάδα.