Παρουσίαση του Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν σήμερα οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας όπως επίσης οι στόχοι και οι προοπτικές της.


Στις 30 Ιουνίου 2010 λειτουργούσαν 45 καταστήματα JUMBO από τα οποία τα 19 βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής, τα 22 στην Ελληνική περιφέρεια, τα 2 στην Κύπρο και 2 στη Βουλγαρία. Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία άνοιξε το δεύτερο κατάστημα στη Βουλγαρία στην πόλη Plovdiv.


Κατά την τρέχουσα χρήση Ιούνιος 2010-Ιούλιος 2011, η εταιρεία προχωρά στο άνοιγμα έξι νέων υπερκαταστημάτων. Το τρίτο κατάστημα στη Βουλγαρία λειτούργησε τον Αύγουστο του 2010 ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τρία καταστήματα στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα ακόμα στη Βουλγαρία


Κατά τη χρήση 2009/2010 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4,17% στα € 487,33εκατ. ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δικτύου καταστημάτων Jumbo καθώς και της εισόδου του νέου καταστήματος στη Βουλγαρία.


Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στο 54,09%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,66% στα € 144,73 εκατ. ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 5,24% στα €129,73εκατ. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 17,23% στα € 79,24εκατ. Η σημαντική μείωση των κερδών μετά φόρων και έκτακτων εισφορών της εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω των περιορισμών που τίθενται από τις προβλέψεις των ΔΠΧΑ τα αποτελέσματα της εταιρείας την κλειόμενη χρήση επιβαρύνθηκαν με τα ποσά δύο έκτακτων εισφορών, του νόμου 3808/10-12-2009 και 3845/6-5-2010, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των € 20.731χιλ.


Η διοίκηση της Jumbo θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος € 0,189 ανά μετοχή.


Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι παρά τις συνθήκες που επικρατούν σε μακροοικονομικό επίπεδο καθώς και η καταλυτική επίδραση που είχε στις πωλήσεις του Σεπτέμβριου η απεργία των φορτηγών, οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011 ανήλθαν σχεδόν στα περσυνά επίπεδα. Η διοίκηση εκτιμά για την χρήση 2010/2011 ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων θα είναι 2% ενώ η στρατηγική απόφαση να μην προβεί σε αύξηση των τιμών της λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ σε 23% σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις από την Ασία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το μικτό περιθώριο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.


Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr