Ανακοίνωση για μεταβολή ποσοστού

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, ότι το ποσοστό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος “SmallCap World Fund” στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 5% από την 29η Νοεμβρίου 2011, όπως ενημέρωσε προς την εταιρεία την 30η Νοεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ενημέρωση ο αριθμός μετοχών που κατέχει ο μέτοχος “ SmallCap World Fund ” μεταβλήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2011 από 6.569.288 μετοχές σε 6.486.288 μετοχές της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο μέτοχος ”SmallCap World Fund” έχει παραχωρήσει με πληρεξούσιο τα δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία “Capital Research and Management Company”, που είναι ο επενδυτικός της σύμβουλος.