Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος “Franklin Templeton Institutional LLC” στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 10% από την 11η Μαΐου 2011, όπως γνωστοποιήθηκε προς την εταιρεία την 12η Μαΐου 2011.


Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος “Franklin Templeton Institutional LLC” στις 11 Μαΐου 2011 ήταν έμμεσα κάτοχος 13.017.974 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 10,02%.