Ανακοίνωση σχετικά με την μετατροπή ομολογιών σε μετοχές - Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο Jumbo ΑΕΕ, ποσού € 42.432.150,00

Ανακοινώνονται από την εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα εξής:
Με βάση τους όρους του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης της 8.9.2006, όπως έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε συνδυασμό με τις από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006 και 14.4.2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως προς το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα εξής (όρος 8.1. του ΜΟΔ): Κάθε 1 ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,100840336 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία ( «Λόγος Μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής είναι € 4,76 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορούσε να ασκηθεί για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου (συγκεκριμένα την 8.9.2009) και εφεξής μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου ημερομηνία κάθε μήνα («Ημερομηνία Μετατροπής»).
Κατά την 8.9.2011, δεν υποβλήθηκε από δικαιούχους ομολογιούχους καμία αίτηση-δήλωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών του άνω ΜΟΔ και κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει μεταβολή στο συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των €181.919.108,00 διαιρούμενο σε 129.942.220 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία.