Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η εταιρεία “Franklin Templeton Institutional LLC” η οποία ενεργεί με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων και έχει την εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τα κεφάλαια και τους λογαριασμούς υπό την διαχείριση της κατά διακριτική ευκαιρία, γνωστοποίησε προς την εταιρεία με επιστολή στις 19 Δεκεμβρίου 2012 ότι το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 10% από τις 18 Δεκεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο συνολικός αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Jumbo που κατείχε έμμεσα η “Franklin Templeton Institutional LLC” στις 18 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 12.776.521 ή ποσοστό 9,83% ενώ ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 13.030.053 ή ποσοστό 10,03%.