Αναπτυξιακό μήνυμα από τον πρωταθλητή του ελληνικού λιανεμπορίου

Μήνυμα αισιοδοξίας και προοπτικής έστειλαν με τις καθημερινές αγορές τους οι Έλληνες καταναλωτές, στηρίζοντας έμπρακτα την άριστη σχέση τιμής προς ποιότητα που προσφέρουν τα καταστήματα του Ομίλου JUMBO, της μεγαλύτερης εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα.

Οι δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις που αφορούν την οικονομική χρήση Ιούλιος 2011- Ιούνιος 2012 αποκαλύπτουν ότι παρά την οικονομική κρίση και την αβεβαιότητα, οι καταναλωτές συνεχίζουν να επιλέγουν και να στηρίζουν τους πρωταθλητές του ελληνικού λιανεμπορίου. Οι ετήσιες πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου JUMBO ανήλθαν σε 494,29 εκατ. Ευρώ δηλαδή αυξήθηκαν κατά +0,88% σε σύγκριση με τα 489,97 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Στην εποχή της κρίσης και της πολυετούς οικονομικής ύφεσης, ο Όμιλος δεν ανέστειλε αντιθέτως επιτάχυνε τις επενδύσεις του. Τα JUMBO επιμένουν ελληνικά. Κατά την χρήση που έκλεισε στις 30.06.2012 λειτούργησε 6 νέα υπερκαταστήματα, 4 στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν μελλοντικά στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διατηρήθηκε στο 53,21% παρά την αύξηση του μεταφορικού κόστους, κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 134,42 εκατ. Ευρώ σε σχέση με 135,15 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του -0,54% παρά την αύξηση των εξόδων λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ομίλου και της αυξημένης ανάγκης για διαφήμιση. Μετά την αφαίρεση της φορολογίας, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε 97,30 εκατ. € έναντι 94,60 εκατ. € παρουσιάζοντας αύξηση 2,85%.

Για τη νέα οικονομική χρήση, Ιούλιος 2012- Ιούνιος 2013, ο Όμιλος θα συνεχίσει την προσπάθειά του να διατηρήσει το ρυθμό αύξησης των πωλήσεων σε θετικό έδαφος καθώς και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά. Mέσα για την υλοποίηση των στόχων αυτών αποτελούν ο συνεχής εμπλουτισμός της ποικιλίας των εμπορευομένων προϊόντων του σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις τάσεις της ζήτησης στις κατηγορίες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, η διατήρηση των τιμών των προϊόντων σε ανταγωνιστικά επίπεδα καθώς και η διαφήμιση της ισχυρής επωνυμίας.

Επιπλέον, ο Όμιλος χρησιμοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση καθώς και τις υποδομές που έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια προχωρά στην επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου με την προσθήκη νέων καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίνοντας έμφαση σε περιοχές που δεν είχε παρουσία ή σε περιοχές όπου αναμένεται ο μικρότερος ανταγωνισμός μεταξύ νέων και ήδη εδραιωμένων καταστημάτων Jumbo.

Κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο λειτούργησαν τα 2 πρώτα καταστήματα για την νέα οικονομική χρήση, το ένα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας συνολικής επιφάνειας 10χιλ.τ.μ. και στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου συνολικής επιφάνειας 7,5 χιλ τ.μ.

Επιπλέον 4 καταστήματα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ακόμα μέχρι το τέλος της χρήσης και συγκεκριμένα 3 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία. Σήμερα ο Όμιλος JUMBO διαθέτει ένα δίκτυο που αποτελείται από 60 καταστήματα εκ των οποίων τα 50 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 7 στη Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για τη νέα οικονομική χρήση 2012-2013, στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 0%-2% ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα 70 εκατ. Ευρώ καθώς αναμένεται ότι οι αποπληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα, η αύξηση του μεταφορικού κόστους και η ενδυνάμωση του δολαρίου να πιέσουν το μικτό περιθώριο κέρδους.