Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «JUMBO A.E.E.» ότι την 15.10.2013 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 149.441 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 κάθε μια, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 177.834,79 λόγω μετατροπής την 8.9.2013, συνολικά 67.492 ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 του από 7.6.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας, συνολικού ποσού € 42.432.150,00, με σχέση μετατροπής 2,21425331 και τιμή μετατροπής ευρώ 4,52 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις κατ’ εξουσιοδότηση ληφθείσες από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006, 14.4.2009 και 11.9.2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 149.441 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, δεν θα δικαιούνται μερίσματος της χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013, αλλά θα δικαιούνται μερίσματος της λήξασας εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της, διαπιστώθηκε την 9.9.2013 και προσαρμόστηκε αναλόγως το άρθρο 5 παρ. Β’ του καταστατικού της και πιστοποιήθηκε την 11.9.2013 από το Δ.Σ της εταιρείας. Οι άνω αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο αυτοτελές τμήμα Γ.Ε.Μ.Η. του Υπουργείου Ανάπτυξης την 02.10.2013 και δημοσιεύτηκαν σχετικώς οι αριθ. Κ2-5951 και Κ2-5951 (δις) αντίστοιχες Ανακοινώσεις.
Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του 10.10.2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 149.441 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Κατά συνέπεια το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 154.871.499,23 διαιρούμενο σε 130.144.117 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία.
Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ορίστηκε η 15.10.2013 (3η εργάσιμη από την έγκριση ΔΣ ΧΑ) ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, οι ως άνω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Τέλος, επισημαίνονται ιδιαίτερα και τα εξής:
Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 149.441 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014, εντός της οποίας ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ενώ δεν δικαιούνται μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013. Επομένως, οι ανωτέρω 149.441 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, θα αποτελέσουν νέα σειρά μετοχών της εταιρίας, που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 και με τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης ίση με την τιμή κλεισίματος των υπολοίπων διαπραγματευόμενων σήμερα 129.994.676 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. προ της εισαγωγής τους. Οι νέες μετοχές θα έχουν κωδικό ΟΑΣΗΣ ΜΠΕΛΑΑΜ (Ελληνικά) BELAAM (Λατινικά).
Σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013/2014 της εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2012/2013 ανακοινώθηκαν και δημοσιεύθηκαν την 26.9.2013 μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί την 6.11.2013, κατά την οποία θα προταθεί η μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση από 1.7.2012 έως 30.6.2013, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας.
Σε περίπτωση, που η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την πρόταση της διοίκησης περί μη διανομής μερίσματος, οι ανωτέρω 149.441 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2012/2013 θα παύσουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών τη δεύτερη (2η) εργάσιμη μέρα από τη λήψη της σχετικής απόφασης και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας την τέταρτη (4η) εργάσιμη μέρα από την παύση διαπραγμάτευσης.
Σε περίπτωση τυχόν λήψης απόφασης για διανομή μερίσματος, η εταιρεία θα γνωστοποιήσει με νεώτερη ανακοίνωση της την ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης των 149.441 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2012/2013 ως χωριστή σειρά μετοχών και την ημερομηνία, που θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.