Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι o κύριος Ιωάννης Οικονόμου Νομικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη την 02.12.2013 σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 69.420,00 Ευρώ και την 03.12.2013 σε πώληση 22.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 261.000,00 Ευρώ