Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία πληρωμής των κλασματικών υπολοίπων από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές - Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο Jumbo ΑΕΕ, ποσού € 42.432.150,00

Από την εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνονται τα εξής:
Με βάση τους όρους του λήξαντος την 8.9.2013 από 7.6.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού € 42.432.150,00 (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, την 8.9.2013, αιτήθηκαν μετατροπή 67.492 ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ποσού € 10,00 η κάθε μία, οι οποίες μετατράπηκαν σε 149.441 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία, οι οποίες θα παραδοθούν στους δικαιούχους ομολογιούχους σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Με βάση τον όρο 8 του Προγράμματος του ΜΟΔ: Σε περίπτωση που από τη μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που ανήκουν σε ορισμένο Ομολογιούχο προκύψουν κλασματικές μετοχές (δηλ. μετοχές που υπολείπονται της μονάδας), ο Ομολογιούχος θα μπορεί να μετατρέψει μόνο τόσες ομολογίες, ώστε να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών. Για τις υπόλοιπες ομολογίες ο Εκδότης θα καταβάλλει στον Ομολογιούχο σε μετρητά ποσό ίσο με την αξία της ομολογίας κατά την Ημερομηνία Μετατροπής. Το ποσό που δικαιούται κάθε ομολογιούχος δικαιούχος κλασματικών υπολοίπων εισπράττονται από την Τρίτη 1.10.2013 και εφεξής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.30 π.μ. μέχρι 14.00 μμ, από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α 2ος όροφος, τηλ. κέντρο 210 3523300) με την προσκόμιση των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας οδός Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.