Ανακοίνωση για τη Διαδικασία Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διανομής δωρεάν μετοχών της εταιρείας

Η Jumbo AEE ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 θα ξεκινήσει η εκποίηση 1.711 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 22 παλαιές, που αποφασίστηκε στην από 12.2.2014 Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής

Η εταιρεία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ορίστηκε το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο θα διενεργήσει την εκποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία, με νεότερη ανακοίνωσή της, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και για τη διαδικασία είσπραξης από τους δικαιούχους μετόχους του προϊόντος της εν λόγω εκποίησης.