Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με διανομή δωρεάν μετοχών

Η εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 12.2.2014, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 7.039.613,98 και συγκεκριμένα με την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του ποσού των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59), που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 5.915.642 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 εκάστη και τη δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία δύο (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.
Μετά την ως άνω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ 161.911,113,21, διαιρούμενο σε 136.059.759 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 εκάστη.
Την 20.2.2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 160492, η αριθ. Κ2-761 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με την άνω από 12.2.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της στις 27.2.2014 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών.
Με απόφαση της εταιρίας ορίζονται τα εξής: α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών και προσαρμογής της τιμής της μετοχής ορίζεται η 5/3/2014. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνηση των μετοχών της εταιρίας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και β) δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 7/3/2014 για την εταιρία.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 5.915.642 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την 11/3/2014. Από την ίδια ημερομηνία οι νέα μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Χρηματιστηρίων www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.jumbo.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, Μοσχάτο, τηλ. 2104805267, υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη).