Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία Jumbo AEE ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η εταιρεία " First Eagle Investment Management LLC ", σύμβουλος επενδύσεων της «First Eagle Overseas Fund», γνωστοποίησε με επιστολή στις 10 Ιανουαρίου 2014 προς την Jumbo AEE ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 5% από τις 9 Ιανουαρίου 2014. Ο αριθμός μετοχών δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 6.687.585 δηλαδή ποσοστό 5,14%