Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2014/2015

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2013/2014 βάσει του Ν. 3556/2007: 25.09.2014 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.jumbo.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
• Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2013/2014: 01.10.2014
(Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στις 9:30 π.μ.)
• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2013/2014: 17.10.2014.
• Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 22.10.2014. Ημερομηνία μετά την 17.10.2014 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date): 23.10.2014.
• Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος: 30.10.2014.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό