Ανακοίνωση

Αναφορικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει ελεγχθεί φορολογικά, βάσει του Ν.3697/08 & Ν.3888/10, μέχρι και τη χρήση 2009 περί περαιώσεων. Οι χρήσεις 2010 ως και τον ισολογισμό μετασχηματισμού (01/01/2016-07/03/2016) δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές.

Επίσης, για την Τανοσίριαν διεξήχθη πρόγραμμα φορολογικής εξέτασης ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή για τη διαπίστωση των φορολογικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της απόφασης 27 του ΔΣ του ΧΑ για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Σύμφωνα με την εκτελεσθείσα εργασία του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή δεν υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν εκπληρώθηκαν κατά τις ανέλεγκτες φορολογικά περιόδους 01.01.2010 έως 07.03.2016 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 07.03.2016.

Η ειδική έκθεση διασφάλισης ολοκληρώθηκε στις 22.04.2016 χωρίς παρατηρήσεις για ουσιώδεις ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των 36.354.088 νέων μετοχών που προέκυψαν από τη Συγχώνευση.