Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με ο άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.3556/2007

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των EUR 119.732.587,92 και διαιρείται σε 136.059.759 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,88 η καθεμία.
Η κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.