Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου χρήσης 2015/2016

Η Jumbo ΑΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη Συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το 2016 με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
• Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 27.07.2016 για απόφαση μεταξύ άλλων περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,27 ανά μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρίας) το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.
• Ημερομηνία αποκοπής έκτακτου μερίσματος: 29.07.2016. Ημερομηνία μετά την 15.07.2016 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτου μερίσματος (record date): 01.08.2016.
• Ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτου μερίσματος: 04.08.2016.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό