Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Στα πλαίσια εφαρμογής του Π.Δ. 350/1985 γνωστοποιείται ότι o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου, την 28.02.2006, μεταβίβασε λόγω πώλησης 2.105.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του της εταιρείας, ώστε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, μειώθηκε αναλόγως από 33,28% (ήτοι άμεσα 4,60% και έμμεσα 28,68%) σε 29,12% (ήτοι άμεσα 0,43% και έμμεσα 28,68%).