Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η εταιρία Karpathia LTD συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με την οικογένεια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κύριου Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη, υπέβαλλε αίτηση-δήλωση περί μετατροπής την 08.09.2009 συνολικά 683.655 ονομαστικών ομολογιών της του από 08.09.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας από τις οποίες θα προκύψουν 1.436.250 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές αυτής.