Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κυρία Ευτυχία Γιατίλη σύζυγος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κύριου Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη, προέβη στις 04/06/2009 σε αγορά 54.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας EUR 388.800,00.