Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, ότι o Παπαευαγγέλου Ευάγγελος, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Jumbo ΑΕΕ», προέβη στις 09/01/2009 σε αγορά 162.546 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 812.730,00 Ευρώ.