Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι, οι εταιρείες «HSBC Ηoldings PLC» και «HSBC Bank PLC», με γνωστοποίηση που απέστειλαν στις 28 Ιουλίου 2010 στην εταιρεία μας ανακοίνωσαν ότι το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου τους στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 5% από την 26η Ιουλίου 2010.

Η μεταβολή αυτή προέρχεται από αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού των ελεγχόμενων από την «HSBC Ηoldings PLC» επιχειρήσεων, δηλαδή «HSBC Bank PLC» και «HSBC (Ελλάς) ΑΕΔΑΚ» σε 4,91% από 5,122% επί του μετοχικού κεφαλαίου της JUMBO AEE.