Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος “Franklin Templeton Institutional LLC” στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 15η Ιουλίου 2010, όπως γνωστοποιήθηκε προς την εταιρεία στις 19 Ιουλίου 2010.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος “Franklin Templeton Institutional LLC” στις 15 Ιουλίου 2010 ήταν έμμεσα κάτοχος 6.499.579 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 5,004%.