Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η Εταιρεία JUMBO Α.Ε.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 19.12.2011 ότι στις 16.12.2011 προέβη στην πώληση 192 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 710,40 ευρώ και στις 16.12.2011 προέβη επίσης στην πώληση 10.688 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 39.038,30 ευρώ

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την JUMBO Α.Ε.Ε. και ακολούθως από την JUMBO Α.Ε.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, και το επενδυτικό κοινό γίνεται επειδή ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της JUMBO Α.Ε.Ε.