Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, έμμεσα, ο μέτοχος “Franklin Templeton Institutional LLC” στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 10% από την 18η Μαΐου 2011, όπως γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία την 19η Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος “Franklin Templeton Institutional LLC” στις 18 Μαΐου 2011 ήταν έμμεσα κάτοχος 12.973.974 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 9,98%.