Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, ότι η Capital Group Companies, Inc («CGC»), με την από 10.12.2013 επιστολή της γνωστοποίησε ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε του ορίου του 5% από την 9η Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση στις 9 Δεκεμβρίου 2013 το ποσοστό της μετόχου "Capital Group Companies, Inc" μεταβλήθηκε από έμμεση κατοχή 6.362.344 δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστού 4,8887% της εταιρείας σε έμμεση κατοχή 6.531.911 δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστού 5,019% της εταιρείας.

H "Capital Group Companies, Inc («CGC»)" είναι η μητρική εταιρεία της "Capital Research and Management Company ("CRMC")". H "Capital Research and Management Company" είναι μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ, που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια American Funds. Η Capital Group Companies είναι επίσης η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc, η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία των πέντε εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων: Capital Guardian Trust Company, Capital International, Inc, Capital International Limited, Capital International Sarl και Capital International K.K.

Σύμφωνα με την γνωστοποίηση ούτε η Capital Group Companies ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της εταιρείας Jumbo για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι μετοχές, που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, που περιγράφησαν παραπάνω.