Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι ο κύριος Γεώργιος Κατσαρός Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη την 11/10/2013 σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 31.379,82 Ευρώ.