Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007- Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Αικατερίνη Μαρία Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη την 19/6/2015 σε αγορά 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 301.820,00 Ευρώ και την 22/6/2015 προέβη σε αγορά 17.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 107.585,00 Ευρώ.