Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι η αλλοδαπή εταιρία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» γνωστοποίησε ότι την 4.7.2016 απέκτησε απευθείας 36.352.066 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 26,72% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής ως μέτοχος με ποσοστό 99,99% της συγχωνευθείσας με απορρόφηση εταιρίας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έπαυσε να υπάρχει.